داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان

Clarivate

web of Science Researchers Profiles

مسلم آقایی طوق    
سید نصرالله ابراهیمی دانشیار، قائم مقام دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
شهرام ابراهیمی دانشیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.  
مریم ابراهیمی    
رسول احمدزاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.  
مجتبی اصغریان استادیار، گروه آموزشی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی.  
سید محمد امین‌زاده دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، استادیار موسسه آموزش عالی طلوع مهر.  
باقر انصاری دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.  
محسن ایزانلو دانشیار، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
زهرا ایوبی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران.  
ایرج بابایی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.  
حسن بادینی دانشیار، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
محمود باقری دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
حمید بهره‌مند استادیار، مدیر رشته حقوق جزا و جرم شناسی پردیس البرز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
فرهاد پیری    
مسلم پیمانی استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.  
امین جعفری دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.  
طاهر حبیب‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام.  
محمد حبیبی مجنده دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید.  
پیمان حسنی    
سید محمدرضا حسینی دکترای تخصصی، پژوهشگر اقتصادی.  
سید میلاد حسینی    
مینا حسینی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ.  
عارف خلیلی پاجی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.  
مهدی رشوند بوکانی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.  
همایون رضایی‌نژاد دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس.  
ابراهیم رهبری استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.  
زینب ریاضت عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا دانشگاه ازاد تهران شمال.  
محمد ساردوئی‌ نسب استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
مصطفی السان دانشیار، گروه حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری و فضای مجاری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.  
محمد سلطانی استادیار، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.  
زهرا شاکری استادیار، معاون پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاس، دانشگاه تهران.  
محمدصادق شبانی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال.  
رضا شکوهی زاده استادیار، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
سید علیرضا شکوهیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.  
سید مرتضی شهیدی    
محسن صادقی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
محمد صادقی عضو مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران.  
نسرین طباطبائی حصاری دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
عباس طوسی استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.  
حسین عبداللهی    
سید مصطفی علوی    
مجید غمامی دانشیار، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.  
هدایت فرخانی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران.  
محسن قاسمی استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.  
حسین قربانیان استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و وکیل پایه یک دادگستری.  
حمید قنبری پژوهشگر حقوق بین الملل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.  
محمدجعفر قنبری جهرمی دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.  
حمید قهوه‌چیان دکترای حقوق عمومی.  
علیرضا مسعودی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری.  
پریسا مهاجری دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.  
فرشاد مؤمنی استاد علوم اقتصادی - اقتصاد ایران، گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.  
رضا میرزاخانی دکتری فقه و حقوق اقتصادی، کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار.  
عباس میرشکاری استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی، معاون موسسه حقوق تطبیقی.  
رحیم نوبهار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.  
امیرحسن نیازپور استادیار، گروه حقوق جزا وجرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.  
محمدحسین وکیلی مقدم استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س).  
حسن وکیلیان دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.