فرایند پذیرش مقالات

معیارهای پذیرش و انتشار آثار در مجله

 

تدوین مقالات و انتشار در این فصلنامه با توجه به معیارهای ذیل خواهد بود:

 • حاوی یافته‌های جدید علمی حاصل از طرح‌های پژوهشی، رساله‌های تحقیقاتی و سایر تولیدات پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای، نظری و تطبیقی همراه با ارائه نظریه یا روش جدید در راستای حل مسائل کشور با دو ویژگی اصالت و ابداع باشد.
 • دارای پیشنهادات علمی- کاربردی در مسیر شناسایی و حل حداقل یکی از مسایل مالی- اقتصادی روز و پاسخ به یک مشکل یا مسأله عمومی جامعه از بستر تحلیل و پژوهش حقوقی باشد.
 • دارای مضامین و محتوی بین رشته‌ای (حقوق، مالی و اقتصاد) باشد.
 • در ارتباط با حداقل یکی از محورها و سرفصل‌های مدنظر مجله باشد.
 • در بردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و آسیب‌شناسی مشکلات یا تهدیدهای ناشی از معضلات مالی و اقتصادی در کشور باشد.
 • مشتمل بر یافته‌های پژوهشی بدیع باشد و از روش علمی مشخصی در تحقیق تبعیت نماید.

 

از جمله رئوس (سرفصل‌های علمی) مهم و اصلی مجله عبارت است از:

 • حقوق بورس و بازارهای اوراق بهادار (بورس‌ها، تشکل‌های خودانتظام، فعالان بازار سرمایه، حقوق شرکت‌ها و نهادهای مالی، نظارت و دخالت در بازار اوراق بهادار، ابزارهای مالی، معاملات اوراق بهادار، بازارهای بین‌المللی سرمایه، حقوق عمومی بازار سرمایه و...)
 • حقوق بازار پول و حقوق بانکی (مسائل حقوقی- اقتصادی مترتب بر بازار پول، ارز، اعتبارات، وام‌ها، خلق پول، رمز ارز و پول‌های جدید، بانکداری نوین، پرداخت‌های بین‌المللی و...)
 • حقوق بازارهای بیمه (مسائل حقوقی- اقتصادی بیمه و بیمه‌گری)
 • حقوق خصوصی‌سازی (الگوها و روش‌های خصوصی‌سازی، مبانی حقوقی- اقتصادی خصوصی‌سازی، دخالت دولت در بازار، حکمرانی مطلوب در بازارهای مالی- اقتصادی و...)
 • حقوق رقابت (قانون رقابت، انحصار، رویه‌های ضد رقابتی یا شیوه‌های جبران آن و...)
 • حقوق محاسباتی، حسابداری و حسابرسی (مباحث و مسائل حقوقی حسابداری و حسابرسی)
 • حقوق بودجه، مالیاتی و مالیه عمومی
 • حقوق و اقتصاد توسعه، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
 • حقوق گمرک، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 • حقوق کسب و کارها، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی
 • تحلیل اقتصادی یا مالی حقوق و تحلیل حقوقی اقتصاد یا مالی
 • حقوق مالی و اقتصادی بین‌المللی
 • حقوق اقتصادی اجتماعی و حقوق فقرزدایی
 • سیاست‌گذاری، تقنین و مقررات‌گذاری در بازارهای مالی
 • حقوق مالی و اقتصادی دانش‌بنیان
 • مبانی فقهی حقوق مالی- اقتصادی
 • نقد کتاب، قوانین و مقررات، مقاله و آثار علمی حوزه‌های مالی و اقتصادی
 • سایر زمینه‌های حقوق مالی و اقتصادی