آسیب‌شناسی حقوقی مزایده در معاملات دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بخش مهمی از فعالیت‌های دولت‌ها، انجام معاملات و انعقاد قراردادها می‌باشد. با توجه به ضرورت حفظ و حراست از اموال دولتی و جلوگیری از تضییع این اموال، قانون‌گذار همواره نگاه خاصی به فروش اموال دولتی از طریق برگزاری مزایده داشته است. در کشور م اقبل از وقوع انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات خاصی ناظر بر معاملات دولتی مانند آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و قانون محاسبات عمومی کشور حاکم بوده است. بعد از تحقق انقلاب اسلامی نیز قوانین مهمی مانند قانون برگزاری مناقصات، اصلاحیه قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان به تصویب رسید تا از طریق این مقررات، معاملات دولتی به‌صورت قانونی و ضابطه‌مند انجام شود. در این میان، بررسی و تحلیل فرآیند مزایده به‌عنوان یکی از تشریفات قانونی جهت فروش کالاها و خدمات دولت چندان مورد توجه قانون‌گذار و محققین و جامعه علمی نبوده است. در این تحقیق، نویسنده با روشی تحلیلی ـ توصیفی، ضمن بیان ضرورت حاکمیت قانون بر معاملات دولتی، به آسیب‌شناسی حقوقی فرآیند مزایده در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد قوانین و مقررات ناظر بر مزایده، متشتت، غیرمنسجم و قدیمی بوده و در بسیاری از موارد مرجع اصلی برگزاری فرآیند مزایده، مقررات مربوط به مناقصه می‌باشد، حال آنکه وضع قوانین جدید یا انسجام‌بخشی، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات موجود در ارتباط با فرآیند مزایده، ضروری بوده و تا حدود زیادی به رعایت قانونمندی در معاملات دولتی و انسجام در انجام فرآیند مزایده دولتی کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها