اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر وحید اشتیاق

دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش، تهران، ایران.

eshtiyaghgmail.com

سردبیر

دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد

استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com

دستیار سردبیر

دکتر محمد صادقی

عضو مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران

sadeqi67gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهاد ایران‌پور

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

iranput.ac.ir

دکتر محمود باقری

دانشیار حقوق مالی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mahbagheriut.ac.ir

دکتر بهزاد پورسید

استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

behzad_1433yahoo.com

دکتر لعیا جنیدی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

joneidiut.ac.ir

دکتر سید احمد حبیب‌نژاد

دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

a.habibnezhadut.ac.ir

دکتر یدالله دادگر

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

y_dadgarsbu.ac.ir

دکتر ولی رستمی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

دکتر علیرضا عالی‌پناه

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

alipanah_asbu.ac.ir

دکتر ابراهیم عبدی‌پور فرد

استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com

دکتر محمد عیسایی تفرشی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

tafreshimodares.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jafarnoryut.ac.ir